Ukrainian League Against Epilepsy

UKRAINE, 04655 KYIV, ST.FRUNZE 103-A

Маркус Ройбер, доктор медичних наук, професор, Академічне відділення неврології, університет Шеффілда, Королівська лікарня Халламшира, Glossop Road, Sheffield, S10 2JF

У 1520 році, у своїй останній великій роботі перед смертю, італійський художник епохи Відродження Рафаель зобразив на одній картині преображення Христа на горі Тавор і епілептичний напад молодого хлопця біля підніжжя гори. Поєднання Рафаелем цих двох сцен створює графічний зв'язок між двома історіями, які послідовно розповідаються в Біблії в трьох Євангеліях, так, ніби вони відбувалися в один і той же час (Matthew 17:14-21; Mark 9:17-29; Luke 9: 38-43). Таким чином, тимчасова «смерть» хлопчика, що пов'язана з його епілептичним нападом, стає візуальною метафорою тимчасової смерті Ісуса після його розп'яття і перед його вознесінням на небеса, що є центральним догматом християнської віри. [1]. Хоча в цих біблійних історіях епілептичний напад використовується як наративний інструмент для передачі ідеї воскресіння та життя після смерті, вже давно визнано, що епілепсія пов'язана зі значно підвищеним ризиком передчасної смерті. Стандартизовані коефіцієнти смертності, які пов'язані з епілепсією, коливаються від 1,6 до 3,0 у країнах з високим рівнем доходу [2] до 19,8 у країнах з низьким та середнім рівнем доходу [3]. Чоловіки, хворі на епілепсію, діти та підлітки, а також ті, хто не має доступу до медичної допомоги, раніше потрапляють в «особливий список» хворих - кандидатів на передчасну смерть [4]. Хоча епілепсія може бути просто маркером інших захворювань з їх власною надлишковою смертністю, тяжкості захворювання або соціально- економічних факторів ризику, пов'язаних з ранньою смертністю, вважається, що пов'язані з епілепсією смерті (в тому числі ті, яких можна було б уникнути) пояснюють до 50% надлишкової смертності серед молодих людей [5, 6]. Раптова несподівана смерть при епілепсії (SUDEP) визнана найпоширенішою причиною смерті серед молодих людей [4]. Незважаючи на численні дослідження смертності, які пов'язані з епілепсією в дитячому віці, опубліковані раніше, багато питань залишаються без відповіді, а деякі питання, на

які були отримані відповіді для певних груп населення в певний момент часу, потребують повторного розгляду, оскільки змінилися ризики для здоров'я, методи лікування та управління факторами ризику.

Мій вибір як редактора з поточного журналу «Seizure» - це когортне дослідження 1,191,304 дітей, які проживають у Великобританії, що проведене Christian Schnier та Robert Chin, яке робить подальший внесок у літературу про смертність, пов'язану з епілепсією в дитячому та підлітковому віці. [7]. Дослідження охопило дані про смертність за 13 994 916 людино-років. Трохи більше 3% дітей у когорті померли протягом досліджуваного періоду. Коефіцієнт смертності від усіх причин становив 4 / 1000 дітей на рік. Після поправки на стать і соціально-економічний статус, порівняно з дітьми того ж віку без епілепсії, це означало, що ризик смертності від усіх причин у молодих людей з епілепсією був збільшений у 50 разів. На відміну від середнього віку, коли самогубство є найпоширенішою причиною смерті, пов'язаної з епілепсією, майже всі смерті у дітей були класифіковані як «природні» - чверть з них були безпосередньо пов'язані з епілепсією.

Підвищений ризик смертності серед молодих людей, задокументований у цьому дослідженні, повинен викликати серйозне занепокоєння і сам по собі бути достатнім для того, щоб спонукати до розвитку і підтримки чутливих і спроможних служб охорони здоров'я для дітей і молодих людей з епілепсією. Однак нещодавно з'явилася думка, що дослідження, подібні до дослідження Schnier and Chin, можуть все ж таки занижувати справжню кількість смертей, пов'язаних з епілепсією, через неточності в кодуванні причин смерті. Припускають, що, особливо у маленьких дітей, ярлики «синдром раптової дитячої смерті» (SIDS) або «раптова несподівана смерть у дитинстві» (SUDC) могли бути застосовані тоді, коли насправді більш доречною або вірогідною причиною смерті міг бути SUDEP. [8].

Література: 1. Janz D, Epilepsy, viewed metaphysically: an interpretation of the Biblical story of the epileptic boy and of Raphael's Transfiguration. Epilepsia 1986;27: 316-322.

2. Thurman DJ, Logroscino G, Beghi E, Hauser WA, Hesdorffer DC, Newton CR, et al. The burden of premature mortality of epilepsy in high-income countries: a systematic review from the Mortality Task Force of the International League Against Epilepsy. Epilepsia 2017; 58:17–26. 3. Levira F, Thurman DJ, Sander JW, Hauser WA, Hesdorffer DC, Masanja H, et al. Premature mortality of epilepsy in low-and middle-income countries: a systematic review from the Mortality Task Force of the International League Against Epilepsy. Epilepsia 2017;58:6–16. 4. Trinka E, Rainer LJ, Granbichler CA, Zimmermann G, Leitinger M. Mortality, and life expectancy in Epilepsy and Status epilepticus—current trends and future aspects. Frontiers in Epidemiology 2023; https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fepid.2023.1081757 5. Sidebotham P, Hunter L, Appleton R, Dunkley C. Deaths in children with epilepsies: a UK-wide study. Seizure 2015;30:113-9. 6. Hanna NJ, Black M, Sander J, Smithson W, Appleton R, Brown S, Fish DR. National Sentinel Clinical Audit of Epilepsy-Related Death: Epilepsy–death in the shadows. London; 2002. 7. Schnier C, Chin R. Mortality in Children with Epilepsy: Cohort study using the Clinical Practice Research Datalink. Seizure 2023; please add bibliographic details. 8. Harowitz J, Crandall L, McGuone D, Devinsky O. Seizure-related deaths in children: The expanding spectrum. Epilepsia 2021; 62:570-582.

 


 

Markus Reuber, Academic Neurology Unit, University of Sheffield, Royal Hallamshire Hospital, Glossop Road, Sheffield, S10 2JF

In 1520, in his last major work before his own death, the Italian renaissance artist Raphael depicted the transfiguration of Christ on Mount Tabor and the epileptic seizure of a young boy at the foot of the mountain in the same painting. Raphael’s combination of these two scenes creates a graphic link between two stories which are told successively in the Bible in three of the gospels, as if they had taken place at the same time (Matthew 17:14-21; Mark 9:17-29; Luke 9: 38-43). In this way, the transitory “death” of the boy associated with his epileptic seizure becomes a visual metaphor for the temporary death of Jesus after his crucifixion and before his ascendence to heaven which is a central tenet of Christian belief [1]. While an epileptic seizure is used as a narrative tool to communicate the idea of resurrection and life after death in these biblical stories, it has been recognised for a long time that epilepsy is associated with a significantly increased risk of premature death. Standardised mortality ratios associated with epilepsy range from 1.6 to 3.0 in high-income countries [2] to 19.8 in low- and middle-income countries [3]. Male patients with epilepsy, children and adolescents, as well as those without access to health care are at particular list of premature death [4]. While epilepsy may simply be a marker of other diseases with their own excess mortality, of disease severity or of socioeconomic risk factors associated with early death, epilepsy-related deaths (including avoidable epilepsy-related deaths) have been thought to explain up to 50% of the excess mortality in young people [5, 6]. Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP) is recognised as the most common cause of death in young people [4]. Although there are numerous studies of the mortality associated with epilepsy in childhood have been published previously, many questions remain unanswered and some questions which have been answered for some populations at particular points in time need to be addressed again as health risks, treatments and the management of risk factors have changed.

My editor’s choice from the current volume of Seizure is a cohort study of 1,191,304 children living in Great Britain by Christian Schnier and Robert Chin which makes a further contribution to the literature on the mortality associated with epilepsy in childhood and adolescence [7]. The study captured mortality data from 13,994,916 person-years. Just over 3% of children in the cohort died during the study period. The all-cause mortality rate was 4/1,000 children per year. After adjustment for sex and socioeconomic status, compared to children of the same age without epilepsy, this meant that the all-cause mortality risk was increased by a factor of 50 in young people with epilepsy. Unlike in middle age, when suicide is the commonest cause of death associated with epilepsy, almost all of the deaths in children were classified as ‘natural’ – one quarter were directly attributed to epilepsy.

The increased mortality risk in young people documented in this study should give cause to serious concern and be sufficient in itself to prompt the development and maintenance of responsive and capable health services for children and young people with epilepsy. However, it has recently been argued that studies like the one by Schnier and Chin may still underestimate the true number of epilepsy-related deaths because of inaccuracies of the coded causes of death. It has been suggested that, especially in young children, labels of “sudden infant death syndrome” (SIDS) or “sudden unexpected death in childhood” (SUDC) may have been applied when SUDEP may actually have been a more appropriate or likely as a cause of death [8].

References: 1. Janz D, Epilepsy, viewed metaphysically: an interpretation of the Biblical story of the epileptic boy and of Raphael's Transfiguration. Epilepsia 1986;27: 316-322. 2. Thurman DJ, Logroscino G, Beghi E, Hauser WA, Hesdorffer DC, Newton CR, et al. The burden of premature mortality of epilepsy in high-income countries: a systematic review from the Mortality Task Force of the International League Against Epilepsy. Epilepsia 2017; 58:17–26. 3. Levira F, Thurman DJ, Sander JW, Hauser WA, Hesdorffer DC, Masanja H, et al. Premature mortality of epilepsy in low-and middle-income countries: a systematic review from the Mortality Task Force of the International League Against Epilepsy. Epilepsia 2017;58:6–16.

4. Trinka E, Rainer LJ, Granbichler CA, Zimmermann G, Leitinger M. Mortality, and life expectancy in Epilepsy and Status epilepticus—current trends and future aspects. Frontiers in Epidemiology 2023; https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fepid.2023.1081757 5. Sidebotham P, Hunter L, Appleton R, Dunkley C. Deaths in children with epilepsies: a UK-wide study. Seizure 2015;30:113-9. 6. Hanna NJ, Black M, Sander J, Smithson W, Appleton R, Brown S, Fish DR. National Sentinel Clinical Audit of Epilepsy-Related Death: Epilepsy–death in the shadows. London; 2002. 7. Schnier C, Chin R. Mortality in Children with Epilepsy: Cohort study using the Clinical Practice Research Datalink. Seizure 2023; please add bibliographic details. 8. Harowitz J, Crandall L, McGuone D, Devinsky O. Seizure-related deaths in children: The expanding spectrum. Epilepsia 2021; 62:570-582.

 

Markus Reuber, доктор медичних наук, професор, Академічне відділення неврології, університет Шеффілда, Королівська лікарня Халламшира, Glossop Road, Sheffield, S10 2JF

 

За останні кілька століть значний прогрес у медицині залежав від клініко-патологічного методу – підходу, що пов'язує конкретні прояви хвороби із певними структурними та патофізіологічними процесами. Більш чітка диференціація медичних розладів та розпізнавання їхніх конкретних причин продовжує надихати на розробку нових та найбільш ефективних методів лікування. Однак є межі прогресу, якого можна досягти, відрізняючи хвороби одна від одної. Стає все очевиднішим, що не менш важливо вивчати зв'язки між «окремими» захворюваннями для більш повного розуміння їхньої патології і того, як вони впливають на окремих пацієнтів (1).

Ризики захворювання чи хронічної патології розподіляються не випадково. У той час як причини мультиморбідності охоплюють складні та взаємодіючі медичні, соціально-економічні, екологічні, поведінкові фактори та досвід, добре відомий той факт, що існують соціальні групи, схильні до більшого і меншого ризику всіх видів недуги (2). Крім неспецифічних факторів, що зумовлюють підвищений ризик захворювання в цілому (наприклад, неадекватне харчування, обмежений доступ до медичних послуг або хронічний стрес), між деякими захворюваннями існують більш прямі зв'язки.

У разі епілепсії двонаправлений зв'язок із психічними розладами в даний час добре відомий (2). На відміну від цього, розуміння зав’язків між епілепсією та серцево-судинними захворюваннями або між епілепсією та розладами кишечника – хоч і визнане– менш розвинене. Мій вибір як редактора з поточного журналу «Seizure», – це систематичний огляд, проведений Alexandra Gabrielsson та іншими, – робить важливий внесок у цю область, узагальнюючи результати восьми попередніх досліджень, що вивчають клінічно важливу, але широко ігноровану тему зв'язку між запорами та епілепсією (3). Основні висновки огляду полягають у тому, що у п'ять разів більше людей з епілепсією (ЛЗЕ) мають симптоми синдрому роздратованого кишківника (включаючи запор) і що більше третини ЛЗЕ скаржаться на функціональний запор. Повідомлялося, що запор є другим за поширеністю супутнім захворюванням у дітей з епілепсією. Також було показано, що він є поширеним побічним ефектом протинападових препаратів. Цікаво, що зв'язок між функціональними розладами кишківника та епілепсією може бути двоспрямованим: у двох дослідженнях було зафіксовано підвищений ризик запорів, що передують появі нападів.

Хоча ці дослідження повинні спонукати клініцистів, які працюють з ЛСЕ, ставити пацієнтам більше питань про їх звички, пов'язані з кишківником, і розглянути можливість модифікації лікування тих, кого турбують запори, вони також повинні спонукати дослідників вивчити зв'язки між двома анатомічно і за розвитком різними системами органів – кишківником та мозком. Є багато причин вважати, що епілепсія та функціональні розлади кишківника (включаючи запори) пов'язані не лише неспецифічними факторами, що опосередковують підвищений ризик мультиморбідності. Кишківник контролюється більш ніж 100 мільйонами нейронів і визнаний як «маленький мозок». Він має прямі аферентні та еферентні нейронні зв'язки з центральною нервовою системою. Нейрони кишківника мають іонні канали, глутаматні та ГАМК-рецептори, здатні пов'язувати протинападові препарати. І останнє, але не менш важливе - вісь «мікробіота-кишківник-мозок», яка не тільки може мати етіологічне значення, забезпечуючи можливий зв'язок між харчуванням, виснаженням, стресом та захворюваннями, включаючи епілепсію, а й потенційно може стати більш значущою для лікування епілепсії в майбутньому. 

Література:

 1. Gaitatzis A, Majeed A. Multimorbidity in people with epilepsy. Seizure 2023;107:136-145.
 2. Zhu Y, Edwards D, Mant J, Payne RA, Kiddle S. Characteristics, service use and mortality of clusters of multimorbid patients in England: a population-based study. BMC Med 18, 78 (2020). https://doi.org/10.1186/s12916-020-01543-8
 3. Hesdorffer DC, Ishihara L, Mynepalli L, et al. Epilepsy, suicidality, and psychiatric disorders: a bidirectional association. Ann Neurol. 2012;72:184–191.
 4. Gabrielsson A, Tromans S, Watkins L, Burrows L, Laugharne R, Shankar R. Poo Matters! A scoping review of the impact of constipation on epilepsy. Seizure 2023, please add bibliographic details.
 5. Mejía-Granados DM,Villasana-Salazar B, Lozano-García L, Cavalheiro EA, Striano P, Gut-microbiota-directed strategies to treat epilepsy: clinical and experimental evidence, Seizure 2021;90:80-89.

 

Markus Reuber, Academic Neurology Unit, University of Sheffield, Royal Hallamshire Hospital, Glossop Road, Sheffield, S10 2JF

Over the last few centuries, much progress in medicine has depended on the clinicopathological method – an approach linking particular manifestations of illness with specific structural and pathophysiological processes. The better differentiation of medical disorders and recognition of specific causes continues to inspire the development of new and more effective treatments. However, there are limits to the progress that can be made by distinguishing diseases from each other. It is becoming increasingly clear that it is as important to study the links between “separate” disease entities to gain a fuller understanding of their pathology and how they affect individual sufferers (1).

The risks of illness or chronic disease are not distributed randomly. While the causes of multimorbidity encompass complex and interacting medical, socioecomomic, environmental, behavioural and experiential factors, the fact that there are societal clusters at greater and lower risk of all kinds of ill health is well-recognised (2). Beyond non-specific factors mediating an increased risk of disease in general (such as inadequate nutrition, poor access to medical services or chronic stress), there are more direct connections between some diseases.

In the case of epilepsy, the bidirectional relationship with mental health disorders is now well-established (2). In contrast, the understanding of links between epilepsy and cardiovascular disorders or between epilepsy and gut disorders – albeit recognised - is less well-developed. My editor’s choice article from the current volume of Seizure, a systematic scoping review by Alexandra Gabrielsson et al. makes an important contribution to the field by summarising eight previous studies exploring the clinically important but widely neglected topic of links between constipation and epilepsy (3). The key findings of the review are that up to five times as many people with epilepsy (PWE) have symptoms of irritable bowel syndrome (including constipation) and that over one third of PWE complain of functional constipation. Constipation was reported to be the second most common co-morbidity in children with epilepsy. It has also been shown to be a common side effect of antiseizure medications. Interestingly, the links between functional bowel disorders and epilepsy may be bidirectional: two studies documented a higher risk of constipation prior to the manifestation of seizures.

While these studies should prompt clinicians working with PWE to ask patients more questions about their bowel habits and to consider treatment modifications to those troubled by constipation, they should also encourage researchers to investigate the links between the two anatomically and developmentally distinct organ systems of gut and brain. There are many reasons to think that epilepsy and functional bowel disorders (including constipation) are not merely connected by non-specific factors mediating an increased multimorbidity risk. The gut is controlled by over 100 million neurons and recognised as the “little brain”. It has direct afferent and efferent neuronal links with the central nervous system. Gut neurons have ion channels, glutamate and GABA receptors capable of binding antiseizure medications. Last but not least there is the microbiota-gut-brain axis which may not only be aetiologically relevant by providing a possible link between nutrition, depravation, stress and diseases including epilepsy but which could, potentially, also become more relevant to the treatment of epilepsy in the future. 

References:

 1. Gaitatzis A, Majeed A. Multimorbidity in people with epilepsy. Seizure 2023;107:136-145.
 2. Zhu Y, Edwards D, Mant J, Payne RA, Kiddle S. Characteristics, service use and mortality of clusters of multimorbid patients in England: a population-based study. BMC Med 18, 78 (2020). https://doi.org/10.1186/s12916-020-01543-8
 3. Hesdorffer DC, Ishihara L, Mynepalli L, et al. Epilepsy, suicidality, and psychiatric disorders: a bidirectional association. Ann Neurol. 2012;72:184–191.
 4. Gabrielsson A, Tromans S, Watkins L, Burrows L, Laugharne R, Shankar R. Poo Matters! A scoping review of the impact of constipation on epilepsy. Seizure 2023, please add bibliographic details.

Mejía-Granados DM,Villasana-Salazar B, Lozano-García L, Cavalheiro EA, Striano P, Gut-microbiota-directed strategies to treat epilepsy: clinical and experimental evidence, Seizure 2021;90:80-89.

Alistair Wardrope та  Markus Reuber, Академічне відділення неврології, університет Шеффілда, Королівська лікарня Халламшира, Glossop Road, Sheffield, S10 2JF

Зміна клімату - і спричинене нею марнотратне, несправедливе споживання викопного палива - є проблемою кожного. У статті "Вибір редактора" з поточного випуску журналу "Seizure", яка містить свідчення членів Комісії МПЕЛ з питань зміни клімату та епілепсії (КЗК) (1), чітко зазначено, що це стосується і тих, хто живе і працює з епілепсією та іншими розладами з нападами. Зміна клімату впливає на здоров'я людини безліччю способів - через прямий вплив на теплові хвилі та екстремальні погодні явища; через непрямий вплив на природні системи, такі як зміна землекористування, поширення інфекційних захворювань та їх переносників; а також через порушення соціальної динаміки, перетинаючись з іншими політичними, соціальними та економічними детермінантами здоров'я, посилюючи нестачу продовольства і води, політичну нестабільність і вимушену міграцію (2,3). Залежність від викопного палива, яка в переважній більшості спричиняє зміну клімату, також впливає на здоров'я більш безпосередньо - від погіршення стану довкілля на місцевому рівні та порушення життєдіяльності громад у місцях видобутку до 3,6 мільйона щорічних смертей, спричинених забрудненням атмосферного повітря внаслідок спалювання викопного палива (4).

Зміна клімату - це проблема кожного. Через це може здатися, що це нічия проблема. Інструменти медичної етики добре пристосовані для роботи з індивідуальними рішеннями між лікарем і пацієнтом, прийнятими в один момент часу, з мінімальними наслідками для тих, хто ще не перебуває в кабінеті лікаря. Вони менш пристосовані для вирішення проблем, спричинених кумулятивним впливом дій багатьох людей у всіх аспектах їхнього особистого та професійного життя, наслідки яких можуть відчувати люди за багато миль - або років - від них. Захист здоров'я людей від кліматичної та екологічної кризи вимагає від нас не просто запитати, за що ми особисто відповідальні, а побачити, що наші звичні механізми розподілу обов'язків дають збої, і запитати, як ми, колективно, можемо виправити ці збої (5). Звіти КЗК МПЕЛ запрошують нас усіх до дій - індивідуальних, інституційних і політичних.

Кліматичні та екологічні кризи впливають на людей з епілепсією на кожному кроці. Економіка, заснована на викопному паливі, негативно впливає на основні причини епілепсії в усьому світі: 20,1% ризику інсульту пов'язано із забрудненням навколишнього повітря (6), дорожньо-транспортні травми є другою найпоширенішою причиною черепно-мозкової травми в усьому світі (7), а зростання температурної мінливості та посушливості призводить до збільшення захворюваності та поширення менінгіту (8,9), а також потенційно інших інфекційних факторів, що сприяють розвитку епілепсії (10). Люди, які вже живуть з епілепсією, можуть мати специфічні вразливості, такі як термочутливі напади (10). Менш безпосередньо, але, ймовірно, більш суттєво, кліматичні порушення соціальних систем можуть мати згубний вплив на профілактику та лікування епілепсії, від порушення постачання та зберігання протиепілептичних препаратів (10) до вимушеної міграції, спричиненої посухою або конфліктом (11), яка створює високі ризики розвитку епілепсії (та інших епілептичних розладів, таких як функціональні/дисоціативні напади) через інфекцію, недоїдання або травматичний досвід - напади є основною причиною звернення до лікарів у таборах для вимушених переселенців (12).

Причини цих екологічних детермінант здоров'я мозку і їх наслідки розподілені нерівномірно, що посилює існуюче нерівність, що зачіпає людей з епілепсією. Багаті споживачі та великі промислові підприємства на глобальній півночі в переважній більшості є рушійними силами зміни клімату, тоді як малі острівні держави та населення Африки на південь від Сахари більш вразливі до прямих та непрямих наслідків зміни клімату на здоров'я (13,14). Багаті країни «Великої двадцятки» (G20) продовжують субсидувати галузь, що працює на викопному паливі, причому кожен долар субсидії призводить, за оцінками, до витрат на охорону здоров'я в розмірі 6 доларів (4). Країни, найбільш вразливі до наслідків зміни клімату для здоров'я, - це ті, де люди з епілепсією вже є найбільш вразливими до шкоди: частка людей в країнах з низьким рівнем доходу, які не отримують базового лікування епілепсії (основна «прогалина в лікуванні епілепсії»), за оцінками, становить 86,9% (15).

Жодна індивідуальна дія не може пом'якшити масштаб і складність цих загроз для здоров'я. Реагування на зміну клімату вимагає інституційних та політичних дій на місцевому, національному та міжнародному рівнях. Однак існуючі політичні дії недостатні для адекватного реагування на загрозу, оскільки поточна політика залишає світ на шляху до підвищення температури поверхні Землі на 2,7°C до 2100 року (16). Ті, кому доручено працювати заради здоров'я людей з епілептичними розладами, не можуть бути самозаспокоєними; створення таких груп, як КЗК МПЕЛ, дає можливість медичним працівникам вживати колективних заходів. Ці дії можуть відбуватися на індивідуальному, громадському, інституційному, національному та міжнародному рівнях.

Члени КЗК підкреслили переваги рослинного харчування для здоров'я та планети. Такий перехід не лише зменшує вуглецеву інтенсивність продуктів харчування, але й може запобігти понад 10 мільйонам неінфекційних захворювань на рік, а також зменшити причини епілепсії, такі як інсульт (17). Але для отримання цих переваг потрібні не лише індивідуальні зміни, а й перехід продовольчих систем від інтенсивного індустріального сільського господарства до диверсифікованих, агроекологічних методів. Медичні працівники можуть підтримати цей перехід, створюючи альтернативні простори для виробництва та обміну продуктами харчування у своїх громадах, наприклад, продовольчі кооперативи лікарів загальної практики; або ж вимагаючи від своїх медичних установ забезпечувати персонал і пацієнтів їжею місцевого виробництва на основі рослинних продуктів (18).

Так само транспорт, що працює на викопному паливі, становить значну частину індивідуальних і глобальних викидів вуглецю; але, розглядаючи види транспорту як питання індивідуального вибору, ми нехтуємо ситуативними факторами, які підтримують або перешкоджають різним варіантам вибору - і на які медичні працівники також можуть впливати. Пандемія продемонструвала наявність альтернатив академічній нормі частих далеких перельотів для міжнародних конференцій; зараз є більше ресурсів, ніж будь-коли раніше, для сприяння низьковуглецевому обміну інформацією у спосіб, який також є більш доступним для бідніших і маргіналізованих спільнот (19). Контекстно-чутливе використання телемедицини може зменшити викиди, пов'язані з відвідуванням закладів охорони здоров'я (20-22).

Працівники охорони здоров'я також можуть виступати за ширші політичні зміни. Індустрія викопного палива продовжує підривати справедливий перехід до низьковуглецевої економіки; протидіяти цьому можна, відмовившись від участі в компаніях, що підживлюють кліматичну кризу, і виступаючи за нерозповсюдження викопного палива (4, 23).

Зміна клімату - це проблема кожного, але ніхто не може вирішити її індивідуально. Дії щодо зміни клімату повинні бути колективними – на всіх рівнях соціальної організації. Працівники охорони здоров'я можуть використовувати існуючі форми колективної організації для підтримки справедливого переходу до більш стійкого суспільства – у статті «Вибір редактора» цього тому наведено лише невеликий перелік причин, чому вони повинні і як можуть це робити.

(1)        Aledo-Serrano A. Taking action on climate change: testimonials and position statement from the International League Against Epilepsy Climate Change Commission. Seizure. 2023;In Press.

(2)        Pörtner HO, Roberts DC, Tignor MMB, et al., eds. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC; 2022.

(3)  Watts N, Adger WN, Agnolucci P, et al. Health and climate change: policy responses to protect public health. The Lancet. 2015;386(10006):1861-1914. doi:10.1016/S0140-6736(15)60854-6

(4)  Beagley J. Cradle to Grave: The Health Harms of Fossil Fuel Dependence and the Case for a Just Phase-Out. Global Climate and Health Alliance; 2022. Accessed February 11, 2023. https://climateandhealthalliance.org/wp-content/uploads/2022/07/Cradle-To-Grave-Fossil-Fuels-Brief.pdf

(5)  Wardrope A, Reuber M. Diagnosis by Documentary: Professional Responsibilities in Informal Encounters. Am J Bioeth. 2016;16(11):40-50. doi:10.1080/15265161.2016.1222008

(6).       Feigin VL, Stark BA, Johnson CO, et al. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet Neurology. 2021;20(10):795-820. doi:10.1016/S1474-4422(21)00252-0

(7).       James SL, Theadom A, Ellenbogen RG, et al. Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet Neurology. 2019;18(1):56-87. doi:10.1016/S1474-4422(18)30415-0

(8).       Akanwake JB, Atinga RA, Boafo YA. Effect of climate change on cerebrospinal meningitis morbidities and mortalities: A longitudinal and community-based study in Ghana. PLOS Climate. 2022;1(8):e0000067. doi:10.1371/journal.pclm.0000067

(9).       Chen J, Jiao Z, Liang Z, et al. Association between temperature variability and global meningitis incidence. Environment International. 2023;171:107649. doi:10.1016/j.envint.2022.107649

(10). Gulcebi MI, Bartolini E, Lee O, et al. Climate change and epilepsy: Insights from clinical and basic science studies. Epilepsy & Behavior. 2021;116:107791. doi:10.1016/j.yebeh.2021.107791

(11). Abel GJ, Brottrager M, Crespo Cuaresma J, Muttarak R. Climate, conflict and forced migration. Global Environmental Change. 2019;54:239-249. doi:10.1016/j.gloenvcha.2018.12.003

(12). Hallab A, Sen A. Epilepsy and psychogenic non-epileptic seizures in forcibly displaced people: A scoping review. Seizure. 2021;92:128-148. doi:10.1016/j.seizure.2021.08.004

(13). Ritchie H, Roser M, Rosado P. CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. Our World in Data. Published online May 11, 2020. Accessed February 11, 2023. https://ourworldindata.org/co2-emissions

(14). Edmonds HK, Lovell JE, Lovell CAK. A new composite climate change vulnerability index. Ecological Indicators. 2020;117:106529. doi:10.1016/j.ecolind.2020.106529

(15). Kwon CS, Wagner RG, Carpio A, Jetté N, Newton CR, Thurman DJ. The worldwide epilepsy treatment gap: A systematic review and recommendations for revised definitions – A report from the ILAE Epidemiology Commission. Epilepsia. 2022;63(3):551-564. doi:10.1111/epi.17112

(16). Romanello M, Napoli CD, Drummond P, et al. The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. The Lancet. 2022;400(10363):1619-1654. doi:10.1016/S0140-6736(22)01540-9

 1. Willett W, Rockström J, Loken B, et al. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet. 2019;393(10170):447-492. doi:10.1016/S0140-6736(18)31788-4
 2. Jochelson K. Sustainable Food and the NHS. The King’s Fund; 2005.
 3. Successful research, less flying - FlyingLess. Accessed February 11, 2023. https://flyingless.de/en/
 4. Blenkinsop S, Foley A, Schneider N, Willis J, Fowler HJ, Sisodiya SM. Carbon emission savings and short-term health care impacts from telemedicine: An evaluation in epilepsy. Epilepsia. 2021;62(11):2732-2740. doi:10.1111/epi.17046
 5. Purohit A, Smith J, Hibble A. Does telemedicine reduce the carbon footprint of healthcare? A systematic review. Future Healthc J. 2021;8(1):e85-e91. doi:10.7861/fhj.2020-0080
 6. Courtney E, Blackburn D, Reuber M. Neurologists’ perceptions of utilising tele-neurology to practice remotely during the COVID-19 pandemic. Patient Educ Couns. 2021;104(3):452-459. doi:10.1016/j.pec.2020.12.027
 7. Howard C, Beagley J, Eissa M, et al. Why we need a fossil fuel non-proliferation treaty. The Lancet Planetary Health. 2022;6(10):e777-e778. doi:10.1016/S2542-5196(22)00222-4

 

Alistair Wardrope and Markus Reuber, Academic Neurology Unit, University of Sheffield, Royal Hallamshire Hospital, Glossop Road, Sheffield, S10 2JF

Climate change – and the profligate, inequitable, fossil fuel-driven consumption that causes it – is everyone’s problem. The Editor’s Choice from the current volume of Seizure is an article with testimonies from the members of the ILAE Epilepsy Climate Change Commission (CCC) (1) makes clear that this includes those living and working with epilepsy and other seizure disorders. Climate change affects human health in myriad ways – through its direct effects on heat waves and extreme weather events; through its indirect effects on natural systems, such as changing land use, and distribution of infectious diseases and their vectors; and through disruption of social dynamics – intersecting with other political, social, and economic determinants of health to exacerbate food and water insecurity, political instability, and forced migration (2,3). The fossil fuel dependence that overwhelmingly causes climate change also affects health more directly – from local environmental degradation and community disruption at the point of extraction, to the 3.6 million annual deaths attributable to ambient air pollution from fossil fuel combustion (4).

Climate change is everyone’s problem. That can make it seem like no-one’s problem. The tools of healthcare ethics are well equipped for dealing with individual decisions between clinician and patient, made at a single time point, with minimal consequences for those not already in the consultation room. They are less able to engage with problems caused by the cumulative effects of many people’s actions, in all aspects of their personal and professional lives, whose consequences may be felt by people miles – or years – away. Protecting human health from climate and environmental crisis demands that we not just ask what we, personally, are responsible for; it requires seeing that our usual mechanisms for distributing responsibilities are failing, and so asking how we, collectively, can rectify these failures (5). The accounts of the ILAE CCC invite us all to take action – individually, institutionally, and politically.

Climate and environmental crises affect people with epilepsy at every point. The fossil fuel-driven economy has negative impacts on the biggest causes of epilepsy worldwide: 20.1% of stroke risk is attributable to ambient air pollution (6), motor vehicle road injuries are the second most common cause of traumatic brain injury globally (7), and increasing temperature variability and aridity is increasing incidence and spread of meningitis (8,9), and potentially other infectious precipitants of epilepsy (10). Those already living with epilepsy may have specific vulnerabilities, such as heat-sensitive seizures (10). Less directly, but probably more significantly, climatic disruption of social systems is liable to have damaging impacts on epilepsy prevention and management, from disruption of supply and storage of anti-seizure medications (10), to drought- or conflict-driven forced migration (11), which poses high risks of developing epilepsy (and other seizure disorders such as functional/dissociative seizures) due to infection, malnutrition, or traumatic experience – seizures are the leading cause for medical referral in camps for forcibly displaced persons (12).

The causes of these environmental determinants of brain health and their effects are unevenly distributed, in ways that exacerbate existing inequities affecting people with epilepsy. Wealthy consumers and large industries in the global North overwhelmingly drive climate change while small island nations and Sub-Saharan African populations are more vulnerable to the direct and indirect health effects of climate change (13,14). Wealthy G20 nations continue to subsidise the fossil fuel industry, with each dollar of subsidy causing an estimated 6 dollars of health costs (4). Those countries most vulnerable to the health effects of climate change are those where people with epilepsy are already most vulnerable to harm, with the proportion of people in low-income countries not receiving basic epilepsy treatment (the primary ‘epilepsy treatment gap’) being estimated at 86.9% (15).

No individual action can begin to mitigate the scale and complexity of these health threats. Responding to climate change requires institutional and political action at local, national, and international levels. However, existing political actions are insufficient to address the threat adequately, with current policies leaving the world on track to surface temperature rises of 2.7C by 2100 (16). Those entrusted with working for the health of people with seizure disorders cannot be complacent; the formation of groups like the ILAE CCC provide opportunities for health workers to take collective action. These actions can take place at individual, community, institutional, national and international levels.

CCC members highlighted the health and planetary benefits of plant-based diets. Such a shift not only reduces the carbon intensity of food; it could also avert over 10 million diseases per year from non-communicable diseases, and reduce causes of epilepsy like stroke (17). But reaping these benefits requires not just individual change, but also shifting food systems from intensive industrial agriculture to diversified, agroecological methods. Health workers can support this transition by creating alternative spaces for food production and sharing in their communities, like GP food co-operatives; or pressuring their healthcare institutions to provide staff and patients with locally-sourced, plant-based meals (18).

Similarly, fossil fuel-powered transport comprises a large portion of individual and global carbon emissions; but framing transport modes as an issue of individual choice neglects situational factors that support or discourage different choices – and which health workers can also influence. The pandemic has demonstrated the availability of alternatives to the academic norm of frequent long-haul flights for international conferences; more resources are available than ever before to facilitate low-carbon information sharing in ways that are also more accessible to poorer and more marginalised communities (19). Context-sensitive use of telemedicine can reduce emissions associated with healthcare attendances (20-22).

Health workers can also advocate for wider political change. The fossil fuel industry continues to undermine a just transition to a low-carbon economy; resistance can be offered through divesting from the companies fuelling the climate emergency, and advocating for fossil fuel non-proliferation (4,23).

Climate change is everyone’s problem, but none can solve it individually. Action on climate change needs to be collective – at all levels of social organisation. Health professionals can use existing forms of collective organisation to support a just transition to a more sustainable society – this volume’s Editor’s Choice gives just a small sample of reasons why they should, and how they could.

(1)        Aledo-Serrano A. Taking action on climate change: testimonials and position statement from the International League Against Epilepsy Climate Change Commission. Seizure. 2023;In Press.

(2)        Pörtner HO, Roberts DC, Tignor MMB, et al., eds. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC; 2022.

(3)  Watts N, Adger WN, Agnolucci P, et al. Health and climate change: policy responses to protect public health. The Lancet. 2015;386(10006):1861-1914. doi:10.1016/S0140-6736(15)60854-6

(4)  Beagley J. Cradle to Grave: The Health Harms of Fossil Fuel Dependence and the Case for a Just Phase-Out. Global Climate and Health Alliance; 2022. Accessed February 11, 2023. https://climateandhealthalliance.org/wp-content/uploads/2022/07/Cradle-To-Grave-Fossil-Fuels-Brief.pdf

(5)  Wardrope A, Reuber M. Diagnosis by Documentary: Professional Responsibilities in Informal Encounters. Am J Bioeth. 2016;16(11):40-50. doi:10.1080/15265161.2016.1222008

(6).       Feigin VL, Stark BA, Johnson CO, et al. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet Neurology. 2021;20(10):795-820. doi:10.1016/S1474-4422(21)00252-0

(7).       James SL, Theadom A, Ellenbogen RG, et al. Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet Neurology. 2019;18(1):56-87. doi:10.1016/S1474-4422(18)30415-0

(8).       Akanwake JB, Atinga RA, Boafo YA. Effect of climate change on cerebrospinal meningitis morbidities and mortalities: A longitudinal and community-based study in Ghana. PLOS Climate. 2022;1(8):e0000067. doi:10.1371/journal.pclm.0000067

(9).       Chen J, Jiao Z, Liang Z, et al. Association between temperature variability and global meningitis incidence. Environment International. 2023;171:107649. doi:10.1016/j.envint.2022.107649

(10). Gulcebi MI, Bartolini E, Lee O, et al. Climate change and epilepsy: Insights from clinical and basic science studies. Epilepsy & Behavior. 2021;116:107791. doi:10.1016/j.yebeh.2021.107791

(11). Abel GJ, Brottrager M, Crespo Cuaresma J, Muttarak R. Climate, conflict and forced migration. Global Environmental Change. 2019;54:239-249. doi:10.1016/j.gloenvcha.2018.12.003

(12). Hallab A, Sen A. Epilepsy and psychogenic non-epileptic seizures in forcibly displaced people: A scoping review. Seizure. 2021;92:128-148. doi:10.1016/j.seizure.2021.08.004

(13). Ritchie H, Roser M, Rosado P. CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. Our World in Data. Published online May 11, 2020. Accessed February 11, 2023. https://ourworldindata.org/co2-emissions

(14). Edmonds HK, Lovell JE, Lovell CAK. A new composite climate change vulnerability index. Ecological Indicators. 2020;117:106529. doi:10.1016/j.ecolind.2020.106529

(15). Kwon CS, Wagner RG, Carpio A, Jetté N, Newton CR, Thurman DJ. The worldwide epilepsy treatment gap: A systematic review and recommendations for revised definitions – A report from the ILAE Epidemiology Commission. Epilepsia. 2022;63(3):551-564. doi:10.1111/epi.17112

(16). Romanello M, Napoli CD, Drummond P, et al. The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. The Lancet. 2022;400(10363):1619-1654. doi:10.1016/S0140-6736(22)01540-9

 1. Willett W, Rockström J, Loken B, et al. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet. 2019;393(10170):447-492. doi:10.1016/S0140-6736(18)31788-4
 2. Jochelson K. Sustainable Food and the NHS. The King’s Fund; 2005.
 3. Successful research, less flying - FlyingLess. Accessed February 11, 2023. https://flyingless.de/en/
 4. Blenkinsop S, Foley A, Schneider N, Willis J, Fowler HJ, Sisodiya SM. Carbon emission savings and short-term health care impacts from telemedicine: An evaluation in epilepsy. Epilepsia. 2021;62(11):2732-2740. doi:10.1111/epi.17046
 5. Purohit A, Smith J, Hibble A. Does telemedicine reduce the carbon footprint of healthcare? A systematic review. Future Healthc J. 2021;8(1):e85-e91. doi:10.7861/fhj.2020-0080
 6. Courtney E, Blackburn D, Reuber M. Neurologists’ perceptions of utilising tele-neurology to practice remotely during the COVID-19 pandemic. Patient Educ Couns. 2021;104(3):452-459. doi:10.1016/j.pec.2020.12.027
 7. Howard C, Beagley J, Eissa M, et al. Why we need a fossil fuel non-proliferation treaty. The Lancet Planetary Health. 2022;6(10):e777-e778. doi:10.1016/S2542-5196(22)00222-4

instagram logo icon    facebook icon 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULAE consult 2022 int6

 

ULAE online

 

 

> Develop expertise at any time <

 

> САЙТ <


Our contacts:

Tel: 38 (091) 309-2321, Fax: 38 (044) 468-1655

e-mail: adneuro1801@i.ua   

 2017 © Developed by - I.Hirman